This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss

INTEGRITETSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN

I. SEKRETESSPOLICY OCH DATASKYDD

Med respekt för bestämmelserna i gällande lagstiftning åtar sig Arne Ankas webbsida (nedan även Webbplatsen) att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med den säkerhetsnivå som är lämplig för risken med de insamlade uppgifterna.

Lagar som ingår i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är anpassad till gällande spanska och europeiska regler för skydd av personuppgifter på Internet. Specifikt respekterar den följande regler:

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter (RGPD) .

• Organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPD-GDD).

• Kungligt dekret 1720/2007, av den 21 december, som godkänner förordningarna för utveckling av organisk lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter (RDLOPD).

• Lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE).

Identiteten på den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Behandlingsansvarig för de personuppgifter som samlats in av Arne Ankas webbsida är: Zeke´s Editorial SL/Charley Christensen, med NIF: B71450225 (nedan personuppgiftsansvarig). Deras kontaktuppgifter är följande:

Adress: c/ Juslarrotxa, 18, 1ºa, Pamplona, Navarra. 31014.

Kontaktmail: kontakt@arneanka.org

Registrering av personuppgifter

I enlighet med bestämmelserna i RGPD och LOPD-GDD informerar vi dig om att de personuppgifter som samlats in av Arne Ankas webbsida, genom de utökade formulären på dess sidor, kommer att införlivas och kommer att behandlas i vår fil för att kunna underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som upprättats mellan Arne Ankas webbsida och Användaren eller upprätthållandet av den relation som upprättats i de formulär som han fyller i, eller att svara på en förfrågan eller förfrågan från Användaren. På samma sätt, i enlighet med bestämmelserna i RGPD och LOPD-GDD, om inte undantaget enligt artikel 30.5 i RGPD är tillämpligt, upprätthålls ett register över behandlingsaktiviteter som specificerar, i enlighet med dess syften, de behandlingsaktiviteter som utförs och övriga omständigheter som fastställs i RGPD.

Principer som gäller för behandling av personuppgifter

Behandlingen av användarens personuppgifter kommer att omfattas av följande principer i artikel 5 i RGPD och i artikel 4 och följande i organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för de digitala rättigheterna :

• Principen om laglighet, lojalitet och transparens: Användarens samtycke kommer att krävas vid alla tillfällen innan fullständigt transparent information om de ändamål för vilka personuppgifterna samlas in.

• Syftesbegränsningsprincip: personuppgifter kommer att samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål.

• Principen för dataminimering: de insamlade personuppgifterna kommer endast att vara strikt nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

• Riktighetsprincip: personuppgifter måste vara korrekta och alltid uppdaterade.

• Principen om begränsning av bevarandeperioden: personuppgifterna kommer endast att bevaras på ett sätt som tillåter identifiering av Användaren under den tid som krävs för ändamålen med dess behandling.

• Principen om integritet och konfidentialitet: personuppgifter kommer att behandlas på ett sätt som garanterar dess säkerhet och konfidentialitet.

• Principen om proaktivt ansvar: Den personuppgiftsansvarige kommer att ansvara för att säkerställa att ovanstående principer uppfylls.

Kategorier av personuppgifter

De datakategorier som behandlas av Arne Ankas webbsida är endast identifieringsuppgifter. Under inga omständigheter behandlas särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9 i GDPR.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke. Arne Ankas webbsida åtar sig att inhämta uttryckligt och verifierbart samtycke från Användaren för behandling av deras personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Det blir lika enkelt att återkalla samtycke som att ge det. Som en allmän regel kommer återkallande av samtycke inte att villkora användningen av webbplatsen.

Vid tillfällen då användaren måste eller kan tillhandahålla sina uppgifter genom formulär för att göra förfrågningar, begära information eller av skäl som är relaterade till innehållet på webbplatsen, kommer de att informeras om ifyllandet av någon av dem är obligatoriskt eftersom de är nödvändiga för att korrekt utveckling av den utförda operationen.

Syften med behandlingen som personuppgifterna är avsedda för

Personuppgifterna samlas in och hanteras av Arne Ankas webbsida för att kunna underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som upprättats mellan Webbplatsen och Användaren eller upprätthållandet av den relation som upprättats i de formulär som denne fyller i eller för att sköta en begäran, begäran eller förfrågan.

På samma sätt kan uppgifterna användas för ett kommersiellt personaliserings-, operativt och statistiskt syfte, och aktiviteter av Arne Ankas webbsidas företagsändamål, samt för utvinning, lagring av data och marknadsföringsstudier för att anpassa innehållet som erbjuds användaren, som samt hur man kan förbättra kvaliteten, driften och navigeringen på webbplatsen.

Vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls kommer Användaren att informeras om det specifika syftet eller syftena med behandlingen som personuppgifterna kommer att användas till; det vill säga användningen eller användningarna som kommer att ges till den insamlade informationen.

Lagringsperioder för personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att sparas under den minsta tid som är nödvändig för ändamålen med dess behandling och i alla fall endast under följande period: På obestämd tid eller tills Användaren begär att de raderas.

När personuppgifterna erhålls kommer Användaren att informeras om under vilken period personuppgifterna kommer att bevaras eller, när detta inte är möjligt, vilka kriterier som används för att fastställa denna period.

Mottagare av personuppgifter

Användarens personuppgifter kommer att delas med följande mottagare eller kategorier av mottagare:

GOOGLE ANALYTICS. I händelse av att den personuppgiftsansvarige har för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation, vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls, kommer Användaren att informeras om det tredje land eller den internationella organisation till vilken överföringen sker. överföra uppgifterna, samt förekomsten eller frånvaron av ett beslut om adekvata ändamålsenlighet från kommissionen.

Personuppgifter om minderåriga

Med respekt för bestämmelserna i artiklarna 8 i RGPD och 7 i organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, får endast de över 14 år ge sitt samtycke för behandlingen av din personuppgifter lagligen av Arne Ankas webbsida. Om det är en minderårig under 14 år krävs samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare för behandlingen, och detta anses endast vara lagligt i den mån de har gett tillstånd till det.

Sekretess och säkerhet för personuppgifter

Arne Ankas webbsida åtar sig att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med den säkerhetsnivå som är lämplig för risken för de insamlade uppgifterna, på ett sådant sätt att säkerheten för personuppgifter garanteras och för att förhindra oavsiktlig förnamnörelse, förlust eller ändring eller olaglig överföring av personuppgifter, lagrade eller på annat sätt behandlade, eller obehörig kommunikation eller tillgång till sådana uppgifter.

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att personuppgifter överförs säkert och konfidentiellt, eftersom överföringen av data mellan servern och användaren, och i feedback, är helt krypterad eller krypterad. .

Men eftersom Arne Ankas webbsida inte kan garantera Internets ogenomtränglighet eller total frånvaro av hackare eller andra som på ett bedrägligt sätt kommer åt personuppgifter, åtar sig den personuppgiftsansvarige att utan onödigt dröjsmål meddela Användaren när en överträdelse inträffar. sannolikt innebära en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Enligt bestämmelserna i artikel 4 i RGPD förnamnås ett brott mot säkerheten för personuppgifter som varje säkerhetsintrång som orsakar oavsiktlig eller olaglig förnamnörelse, förlust eller ändring av personuppgifter som överförs, bevaras eller på annat sätt behandlas, eller otillåten kommunikation. eller tillgång till nämnda data.

Personuppgifter kommer att behandlas som konfidentiella av den personuppgiftsansvarige, som åtar sig att rapportera och garantera genom en rättslig eller avtalsenlig skyldighet att nämnda konfidentialitet respekteras av dess anställda, medarbetare och alla personer för vilka den gör informationen tillgänglig.

Rättigheter som härrör från behandlingen av personuppgifter

Användaren har och kan därför utöva följande rättigheter inför Arne Arne Ankas webbsida, erkända i RGPD och organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter med den personuppgiftsansvarige:

• Rätt till åtkomst: Det är Användarens rätt att få bekräftelse på om Arne Ankas webbsida behandlar deras personuppgifter eller inte och i så fall få information om deras specifika personuppgifter och den behandling som Arne Ankas webbsida har utfört eller utför, såväl som bland annat tillgänglig information om ursprunget för nämnda data och mottagarna av de kommunikationer som gjorts eller planeras för dem.

• Rätt till rättelse: Det är Användarens rätt att ändra sina personuppgifter som visar sig vara felaktiga eller, med hänsyn till syftet med behandlingen, ofullständiga.

• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Det är användarens rätt, förutsatt att gällande lagstiftning inte fastställer något annat, att få radering av sina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades; Användaren har dragit tillbaka sitt samtycke till behandlingen och detta har ingen annan rättslig grund; Användaren motsätter sig behandlingen och det finns ingen annan legitim anledning att fortsätta med den; personuppgifterna har behandlats olagligt; personuppgifterna måste raderas i enlighet med en rättslig skyldighet; eller så har personuppgifterna erhållits som ett resultat av ett direkt erbjudande om informationssamhällets tjänster till ett barn under 14 år. Förutom att radera uppgifterna måste den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för dess tillämpning, vidta rimliga åtgärder för att informera de som är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna om den berörda partens begäran att radera en länk till dessa personuppgifter .

• Rätt till begränsning av behandling: Det är Användarens rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter. Användaren har rätt att få begränsningen av behandlingen när han bestrider riktigheten av sina personuppgifter; behandlingen är olaglig; den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna, men användaren behöver dem för att göra anspråk; och när Användaren har motsatt sig behandlingen.

• Rätt till dataportabilitet: I händelse av att behandlingen utförs med automatiserade medel kommer Användaren att ha rätt att få sina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra dem till annan ansvarig för behandlingen. Närhelst det är tekniskt möjligt kommer den personuppgiftsansvarige att överföra uppgifterna direkt till den andra personuppgiftsansvarige.

• Rätt till invändning: Det är Användarens rätt att inte utföra behandlingen av sina personuppgifter eller att upphöra med behandlingen av dem av Arne Ankas webbsida.

• Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering: Det är Användarens rätt att inte bli föremål för ett individuellt beslut baserat enbart på automatiserad behandling av deras personuppgifter, inklusive utarbetande av profiler, existerande om inte gällande lagstiftning föreskriver annat.

Således kan Användaren utöva sina rättigheter genom skriftlig kommunikation adresserad till den personuppgiftsansvarige med referensen ”RGPD-https://arneanka.org/”, med angivande av:

• Användarens namn, efternamn och en kopia av DNI. I de fall där representation tillåts kommer identifiering på samma sätt av den person som representerar Användaren också att vara nödvändig, liksom dokumentet som ackrediterar representationen. Fotokopian av DNI kan ersättas av andra juridiskt giltiga sätt som styrker identiteten.

• Begäran med de specifika skälen för begäran eller information som du vill ha tillgång till.

• Adress för meddelandeändamål.

• Den sökandes datum och underskrift.

• Alla dokument som ackrediterar den gjorda begäran.

Denna ansökan och alla andra bifogade dokument kan skickas till följande adress och/eller e-post:

Adress: c/ Juslarrotxa, 18, 1ºa. Pamplona, Navarra. 31014.

Kontaktmail: kontakt@arneanka.org

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar eller länkar som tillåter åtkomst till webbplatser för andra tredje parter än Arne Ankas webbsida, och drivs därför inte av Arne Ankas webbsida. Ägarna av dessa webbplatser kommer att ha sina egna dataskyddspolicyer, och de är i varje fall själva ansvariga för sina egna filer och sin egen sekretesspraxis.

Krav hos kontrollmyndigheten

I händelse av att Användaren anser att det finns ett problem eller överträdelse av gällande bestämmelser i det sätt på vilket deras personuppgifter behandlas, har de rätt till ett effektivt rättsskydd och att framföra ett krav till en kontrollmyndighet, i synnerhet , i den stat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. När det gäller Spanien är kontrollmyndigheten den spanska dataskyddsmyndigheten (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTERANDE OCH ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Det är nödvändigt att Användaren har läst och är överens med villkoren för skydd av personuppgifter som finns i denna Integritetspolicy, samt att han accepterar behandlingen av sina personuppgifter så att den personuppgiftsansvarige kan gå vidare till densamma i blanketten, under perioderna och för de angivna ändamålen. Användningen av webbplatsen kommer att innebära godkännande av dess sekretesspolicy.

Arne Ankas webbsida förbehåller sig rätten att modifiera sin integritetspolicy, enligt sina egna kriterier, eller motiverad av en lagstiftnings-, jurisprudentiell eller doktrinär förändring av den spanska dataskyddsmyndigheten. Ändringar eller uppdateringar av denna integritetspolicy kommer inte att uttryckligen meddelas användaren. Användaren rekommenderas att besöka denna sida med jämna mellanrum för att vara medveten om de senaste ändringarna eller uppdateringarna.

Denna integritetspolicy har uppdaterats för att anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa. data (RGPD) och organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter.

SHOPPINGKASSE 0