This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss

JURIDISK MEDDELANDE OCH ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

JURIDISK MEDDELANDE OCH ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

I. ALLMÄN INFORMATION

I enlighet med informationsplikten i lag 34/2002 om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI-CE) av den 11 juli, tillhandahålls följande allmänna informationsdata från denna webbplats nedan:

Äganderätten till denna webbplats, https://arneanka.org/, (hädanefter, webbplatsen) innehas av: Zeke´s Editorial SL/Charley Christensen, med NIF: B71450225, och vars kontaktuppgifter är:

Adress: c/ Juslarrotxa, 18, 1ºa, Pamplona, ​​Navarra. 31014.

Kontaktmail: kontakt@arneanka.org

II. ALLMÄNNA VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Föremålet med villkoren: Arne Ankas webbsida 

Syftet med dessa Allmänna Användarvillkor (hädanefter Villkor) är att reglera åtkomst och användning av webbsidan Arne Anka. För ändamålen med dessa villkor kommer webbplatsen att förnamnås som: det yttre utseendet på skärmgränssnitten, både statiskt och dynamiskt, det vill säga navigationsträdet; och alla element integrerade både i skärmgränssnitten och i navigeringsträdet (hädanefter Innehåll) och alla de tjänster eller onlineresurser som, i förekommande fall, erbjuds Användare (nedan, Tjänster).

Arne Ankas webbsida förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen och innehållet och tjänsterna som kan inkluderas i den. Användaren erkänner och accepterar att Arne Ankas webbsida när som helst kan avbryta, avaktivera och/eller avbryta något av dessa element som är integrerade i Webbplatsen eller tillgång till dem.

Användarens åtkomst till webbplatsen är gratis och, som en allmän regel, gratis utan att användaren behöver lämna en motprestation för att kunna njuta av den, förutom i förhållande till kostnaden för anslutning via det telenät som åtkomsten tillhandahåller. leverantör kontrakterad av Användaren.

Användningen av något av innehållet eller tjänsterna på webbplatsen kan ske genom prenumeration eller förhandsregistrering av användaren.

Användaren

Tillgången, navigeringen och användningen av webbplatsen, såväl som de utrymmen som möjliggör interaktion mellan användarna och användaren och Arne Ankas webbsida, såsom kommentarer och/eller bloggplatser, ger användarens tillstånd, av vilken anledning de accepterar, från det ögonblick de börjar surfa på webbplatsen, alla villkor som fastställts här, såväl som deras efterföljande ändringar, utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande obligatoriska lagbestämmelser i förekommande fall. Med tanke på relevansen av det föregående rekommenderas användaren att läsa dem varje gång de besöker webbplatsen.

Arne Ankas webbsida tillhandahåller ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar sitt ansvar för att använda webbplatsen korrekt. Detta ansvar kommer att sträcka sig till:

• En användning av informationen, innehållet och/eller tjänsterna och data som erbjuds av Arne Ankas webbsida utan att strida mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, sedligheten eller allmän ordning, eller som på annat sätt kan orsaka skada på tredje mans rättigheter parter eller driften av webbplatsen.

• Sanningsenligheten och lagligheten av informationen som tillhandahålls av Användaren i de formulär som utfärdats av Arne Ankas webbsida för åtkomst till visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatsen. Användaren kommer i alla fall omedelbart att meddela Arne Ankas webbsida om eventualiteter som tillåter olämplig användning av informationen som registrerats i nämnda former, såsom, men inte bara, stöld, förlust eller obehörig åtkomst till identifierare och/eller lösenord, för att fortsätta till dess omedelbara annullering.

Arne Ankas webbsida förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som bryter mot lagen, respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, raefternamniska, pornografiska, skräppost, försök mot ungdom eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som , enligt din åsikt, är inte lämpliga för publicering.

Arne Ankas webbsida kommer i alla fall inte att ansvara för de åsikter som uttrycks av Användare genom kommentarer eller andra blogg- eller deltagandeverktyg som kan finnas.

Enbart tillgång till denna webbplats innebär inte upprättandet av någon typ av kommersiell relation mellan Arne Ankas webbsida och Användaren.

Alltid i enlighet med gällande lagstiftning, riktar sig denna Arne Anka-webbplats till alla människor, oavsett ålder, som kan komma åt och/eller surfa på sidorna på webbplatsen.

Webbplatsen är konstruerad i Spanien. Arne Ankas webbsida säkerställer inte att den följer andra länders lagar, varken helt eller delvis. Om Användaren bor eller har hemvist på annan plats och bestämmer sig för att få tillgång till och/eller surfa på webbplatsen, kommer de att göra det på egen risk, de måste säkerställa att sådan åtkomst och surfning följer den lokala lagstiftningen som är tillämplig på dem, inte heller påtar sig Arne Ankas webbsida allt ansvar som kan uppstå vid sådan tillgång.

III. ÅTKOMST OCH NAVIGATION PÅ WEBBPLATSEN: UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Arne Ankas webbsida garanterar inte kontinuiteten, tillgängligheten och användbarheten av webbplatsen, inte heller för innehållet eller tjänsterna. Arne Ankas webbsida kommer att göra allt för att webbplatsen ska fungera korrekt, dock är den inte ansvarig eller garanterar att åtkomsten till denna webbplats inte kommer att vara oavbruten eller felfri.

Det är inte heller ansvarigt eller garanterar att innehållet eller programvaran som kan nås via denna webbplats är felfri eller orsakar skada på Användarens datorsystem (mjukvara och hårdvara). I inget fall kommer Arne Ankas webbsida att hållas ansvarig för förluster, skador eller skada av något slag som uppstår från åtkomst, surfning och användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som orsakas av datorsystem eller de som orsakas av införandet av virus.

Arne Ankas webbsida ansvarar inte heller för eventuella skador som kan orsakas användare på grund av felaktig användning av denna webbplats. I synnerhet ansvarar det inte på något sätt för fall, avbrott, brist eller defekt i telekommunikation som kan uppstå.

IV. LÄNKARPOLICY

Det meddelas att Arne Ankas webbplats gör eller kan göra tillgänglig för Användare länkmedel (såsom bland annat länkar, banners, knappar), kataloger och sökmotorer som tillåter Användare att komma åt webbplatser som tillhör och/eller hanteras av tredje part .

Installationen av dessa länkar, kataloger och sökmotorer på webbplatsen är avsedd att göra det lättare för användare att söka efter och få tillgång till information tillgänglig på internet, utan att betraktas som ett förslag, rekommendation eller inbjudan att besöka dem. .

Arne Ankas webbsida erbjuder eller marknadsför inte, själv eller genom tredje part, de produkter och/eller tjänster som finns tillgängliga på nämnda länkade webbplatser.

På samma sätt kommer det inte att garantera den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten för webbplatser utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

Arne Ankas webbsida kommer inte i något fall att granska eller kontrollera innehållet på andra webbplatser, inte heller godkänner, granskar eller godkänner produkterna och tjänsterna, innehållet, filerna och annat material på ovan nämnda länkade webbplatser.

Arne Ankas webbsida tar inget ansvar för skador som kan orsakas av åtkomst, användning, kvalitet eller laglighet av innehåll, kommunikation, åsikter, produkter och tjänster på webbplatser som inte hanteras av Arne Ankas webbsida och som är länkade på denna webbplats.

Användaren eller tredje part som gör en hyperlänk från en webbsida på en annan, annan webbplats till Arne Ankas webbplats måste veta att:

Reproduktion – helt eller delvis – av något av innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från Arne Ankas webbsida.

Inte heller är något falskt, felaktigt eller felaktigt uttalande om Arne Ankas webbplats, eller om dess innehåll och/eller tjänster, tillåtet.

Med undantag för hyperlänken, kommer webbplatsen på vilken nämnda hyperlänk är etablerad inte att innehålla någon del av denna webbplats, skyddad som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, om inte uttryckligen godkänts av Arne Ankas webbsida.

Etableringen av hyperlänken kommer inte att innebära förekomsten av relationer mellan Arne Ankas webbsida och ägaren av webbplatsen från vilken den är gjord, inte heller Arne Ankas webbsidas kännedom om och accepterande av innehållet, tjänsterna och/eller aktiviteterna som erbjuds på nämnda webbplats, och vice versa.

V. IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Arne Ankas webbsida, i sig själv eller som innehavare, är ägare till alla immateriella och industriella rättigheter till webbplatsen, såväl som de delar som finns däri (som exempel och inte uttömmande, bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av material, datorprogram som är nödvändiga för dess funktion, åtkomst och användning, etc.). De kommer därför att vara verk som skyddas som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet, och är tillämpliga på dem både de spanska och gemenskapsbestämmelserna på detta område, såväl som de internationella fördrag som är relaterade till frågan och undertecknade av Spanien.

Alla rättigheter förbehållna. I kraft av bestämmelserna i lagen om immateriella rättigheter är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden att göra dem tillgängliga, av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, uttryckligen förbjudna. i all support och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från Arne Ankas webbsida.

Användaren förbinder sig att respektera Arne Ankas webbsidas immateriella och industriella rättigheter. Du kan se elementen på webbplatsen eller till och med skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller på något annat fysiskt medium så länge det är uteslutande för ditt personliga bruk. Användaren får dock inte radera, ändra eller manipulera någon skyddsenhet eller säkerhetssystem som installerats på webbplatsen.

I händelse av att användaren eller tredje part anser att något av innehållet på webbplatsen förutsätter en kränkning av rättigheterna till skydd av immateriella rättigheter, måste de omedelbart meddela Arne Ankas webbsida genom kontaktinformationen i avsnittet ALLMÄN INFORMATION på denna webbplats. Meddelande och allmänna villkor för användning.

VI. RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Arne Ankas webbsida förbehåller sig rätten att väcka civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som den anser nödvändiga för felaktig användning av webbplatsen och innehållet, eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan Användaren och Arne Ankas webbsida kommer att styras av gällande och gällande bestämmelser på spanskt territorium. Om någon tvist uppstår i samband med tolkningen och/eller tillämpningen av dessa villkor, kommer parterna att överlämna sina konflikter till den ordinarie jurisdiktionen, underkasta sig motsvarande domare och domstolar enligt lag.

Detta dokument med juridiskt meddelande och allmänna villkor för användning av webbplatsen skapades den 27/12/2021.

SHOPPINGKASSE 0